Περιβαλλοντική & Κοινωνική Ευθύνη

Η παραγωγική δραστηριότητα της Palaplast είναι αφιερωμένη στην ανάπτυξη εφαρμογών για την αειφόρο χρήση του νερού. Η εταιρεία μας επιδιώκει να προσφέρει λύσεις για τη διατήρηση, την επεξεργασία και τη χρήση του νερού.

Η ενίσχυση της προστασίας του φυσικού πλούτου, η εξοικονόμηση της ενέργειας, η αναζήτηση και η αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η μείωση στον αναγκαίο δυνατό βαθμό των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον είναι αξίες και στόχοι που επιδιώκουμε να εφαρμόζουμε στην Palaplast. Ειδικότερα, έχουμε εγκαταστήσει φωτοβολταϊκό σύστημα ονομαστικής ισχύος 800 kW, συνεισφέροντας στην εξέλιξη της Πράσινης Ανάπτυξης.

Επενδύοντας και στις τοπικές κοινότητες επιδιώκουμε την εφαρμογή δράσεων και προγραμμάτων που συμβάλλουν στην επίτευξη και βελτίωση της κοινωνικής ευημερίας και ανάπτυξης.  Με την συνεισφορά μας σε πανεπιστημιακές δράσεις και φοιτητικές ομάδες φροντίζουμε για την ενίσχυση της εκπαίδευσης και με συμμετοχές του ανθρώπινου δυναμικού μας σε κοινωνικές δράσεις επιδιώκουμε την ενίσχυση δεσμών εμπιστοσύνης μεταξύ των εργαζομένων αλλά και την προώθηση ενός πιο κοινωνικά οργανωμένου και ευαισθητοποιημένου περιβάλλοντος εργασίας και ζωής.